(فن پایا)

شرکت فناوری های پایش آلودگی هوا و آب و سامانه های انرژی

.
(SAPA)
دستگاه سنجش آلودگی هوای ایستگاهی -
 
اطلاعات با گام زمانی از تاریخ / / 1 الی / / 1 توسط ایستگاه
 
AQI = متوسط                                               /                                100.00
: در حال نمایش اطلاعات مربوط به ایستگاه خیابان وصال شیرازی - دانشکده جغرافیا ؛ وضعیت *
 
Date and Time (d/m/y   hr:min)
PM10 (ug/m3)
PM2.5 (ug/m3)
Temperature ('C)
Relative Humidity (%RH)
O3 (ppm)
CO (ppm)
NO2 (ppm)
SO2 (ppm)
19/6/2019     11:00
117
34
30.6
46.2
0.04
0.5
0.04
0.02