(فن پایا)

شرکت فناوری های پایش آلودگی هوا و آب و سامانه های انرژی

.
(SAPA)
دستگاه سنجش آلودگی هوای ایستگاهی -
 
اطلاعات با گام زمانی از تاریخ / / 1 الی / / 1 توسط ایستگاه
 
AQI = ناسالم                                               /                                166.75
: در حال نمایش اطلاعات مربوط به ایستگاه خیابان وصال شیرازی - دانشکده جغرافیا ؛ وضعیت *
 
Date and Time (d/m/y   hr:min)
PM10 (ug/m3)
PM2.5 (ug/m3)
Temperature ('C)
Relative Humidity (%RH)
O3 (ppm)
CO (ppm)
NO2 (ppm)
SO2 (ppm)
15/4/2019     16:00
38
11
23.1
25.6
0.05
0.5
0.45
0.03