(فن پایا)

شرکت فناوری های پایش آلودگی هوا و آب و سامانه های انرژی

.
:(SAPA)
مرکز اطلاعات پایش متصل به دستگاه های سنجش آلودگی هوای ایستگاهی فعال در ایران -
 
اطلاعات ایستگاه ها بصورت
 
 
Date and Time (d/m/y   hr:min)
Station Name
AQI
Responsible Pollutant
Status
28/11/2020     2:15 AM
دانشگاه اراک
128.8
PM2.5
ناسالم برای گروه های حساس
28/11/2020     2:16 AM
اداره محیط زیست شازند
89.1
PM2.5
قابل قبول
28/11/2020     2:14 AM
دانشگاه علوم پزشکی اراک
140.2
PM2.5
ناسالم برای گروه های حساس
28/11/2020     2:13 AM
پردیس شهید باهنر اراک
140.2
PM2.5
ناسالم برای گروه های حساس
28/11/2020     2:15 AM
کزاز شازند
125.5
PM2.5
ناسالم برای گروه های حساس
19/10/2020     2:19 PM
سمنان
66.5
O3
قابل قبول