(فن پایا)

شرکت فناوری های پایش آلودگی هوا و آب و سامانه های انرژی

.
:(SAPA)
مرکز اطلاعات پایش متصل به دستگاه های سنجش آلودگی هوای ایستگاهی فعال در ایران -
 
اطلاعات ایستگاه ها بصورت
 
 
Date and Time (d/m/y   hr:min)
Station Name
AQI
Responsible Pollutant
Status
24/9/2020     2:20 PM
دانشگاه اراک
33.3
PM2.5
پاک
24/9/2020     2:22 PM
اداره محیط زیست شازند
33.3
PM2.5
پاک
24/9/2020     2:20 PM
دانشگاه علوم پزشکی اراک
40.0
PM2.5
پاک
24/9/2020     2:20 PM
پردیس شهید باهنر اراک
40.0
PM2.5
پاک
24/9/2020     2:21 PM
کزاز شازند
30.0
NO2
پاک
24/9/2020     2:21 PM
سمنان
33.3
O3
پاک