(فن پایا)

شرکت فناوری های پایش آلودگی هوا و آب و سامانه های انرژی

.
:(SAPA)
مرکز اطلاعات پایش متصل به دستگاه های سنجش آلودگی هوای ایستگاهی فعال در ایران -
 
اطلاعات ایستگاه ها بصورت
 
 
Date and Time (d/m/y   hr:min)
Station Name
AQI
Responsible Pollutant
Status
3/3/2021     8:35 AM
دانشگاه اراک
64.6
PM2.5
قابل قبول
3/3/2021     8:36 AM
شهرک صنعتی فراهان
53.7
PM2.5
قابل قبول
3/3/2021     8:37 AM
دانشگاه علوم پزشکی اراک
83.7
PM2.5
قابل قبول
3/3/2021     8:37 AM
پردیس شهید باهنر اراک
209.4
NO2
خیلی ناسالم
3/3/2021     8:35 AM
کزاز شازند
53.7
PM2.5
قابل قبول
3/3/2021     8:33 AM
سمنان
75.5
PM2.5
قابل قبول
23/2/2021     10:10 AM
استان فارس - زرقان
59.2
CO
قابل قبول
27/2/2021     5:45 PM
108
109.0
PM10
ناسالم برای گروه های حساس
27/2/2021     6:55 PM
109
0.0
PM10
پاک